Service Desk Agent, based in Bridgend, scale 4/5


Posted on 9th Jan 2019
South Wales Police - Heddlu De Cymru
South Wales Police - Heddlu De Cymru Wales

Service Desk Agent, based in Bridgend, scale 4/5

South Wales Police is seeking to recruit a Service Desk Agent, to work in the ICT Customer Services Department, providing a 1st contact resolution service responding to user’s needs relating to South Wales Police IT/IM systems and ensuring South Wales Police exploits and maximises the benefits to be gained from use of these systems.

The successful candidate will be required to provide hands on support and take a proactive approach in providing technical advice and support for systems such as Microsoft Office Suite and bespoke force systems, as well as providing regular progress reports. There will also be the opportunity to become involved with the implementation of new systems and assist on special projects relating to the development of technical systems.

This post is suitable for job share/part time workers.

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

The successful candidate must be prepared to undergo vetting to MV/SC level.

For further information please contact Neil Davis on 01656 655555 ext 20870.

**Previous Applicants need not apply**

Mae Heddlu De Cymru yn awyddus i recriwtio Asiant Desg Gwasanaeth i weithio yn yr Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid TGCh, gan ddarparu gwasanaeth datrys cyswllt cyntaf ac ymateb i anghenion defnyddwyr sy'n ymwneud â systemau TGCh/Rheoli Gwybodaeth a sicrhau bod Heddlu De Cymru yn manteisio ar y buddiannau y gellir eu cyflawni o'r systemau hyn.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd ddarparu cymorth ymarferol ac i ddefnyddio dull gweithredu rhagweithiol wrth roi cyngor a chymorth technegol ar gyfer systemau megis Microsoft Office Suite a systemau penodedig yr heddlu, ynghyd â darparu adroddiadau cynnydd rheolaidd. Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan yn y broses o roi systemau newydd ar waith ac i helpu gyda phrosiectau arbennig o ran datblygu systemau technegol.

Mae'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithwyr rhan amser.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel MV/SC.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Neil Davis ar 01656 655555 est 20870.

More Information Application Help

All Police Jobs. All jobs. All forces